Juridische informatie

De presentatie van het "web" is gekoppeld aan Legal Exits Worldwide SL, voor een algemene vergunning voor de algemene toegang tot de gebruikers en activiteiten, producten en diensten voor verschillende doeleinden, producten en diensten.

Deze tekst regelt en informeert over:

 1. Datos identificativos del titular de la web
 2. definities
 3. Politieke privacy
 4. Beschikbaarheid van de pagina
 5. Voorwaarden voor gebruik
 6. Beschikbaarheid van contenidos
 7. Responsabilidad de contenidos
 8. Reproductie van contenidos
 9. Propiedad industrieel en intellectueel
 10. Medidas de seguridad
 11. Persoonlijke gegevensbescherming
 12. Publicidad
 13. Beperking van verantwoordelijkheid
 14. Nulidad parcial
 15. Jurisdicción
 16. Toepasselijke wetgeving

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TITULAR DE LA WEB

En cumplimiento del deber de información, Legal Exits Worldwide SL (en de sucesivo El Titular) en de calidad de titular del website www.legalexits.com (en de sucesivo LA WEB) procede a comunicarles los dataos identificativos:

 • Sociale benaming: Legal Exits Worldwide SL
 • Cif: B67766295
 • Dirección de correo electrónico: dpd @ legalexits.com
 • Domicilio: •Avda. Brussel CC Fañabe Plaza 332 – 38660 – Adeje

La presente información conforma y regula las condiciones de uso, las limitaciones de responsabilidad y las obligaciones que los usuarios de la page Web que se se publica el nombre/s the dominio asumen y se comprometen a respetar.

DEFINITIES

De website gebruikt onder meer:

“Pagina”; Dominio/s que se pone a disposición de los Usuarios de Internet.

"Gebruiker"; Natuurlijke of rechtspersoon die de pagina gebruikt of doorbladert.

"Inhoud"; Dit zijn de pagina's die het hele domein vormen, die de informatie en diensten vormen die de eigenaar ter beschikking stelt aan internetgebruikers. Ze bevatten berichten, teksten, foto's, afbeeldingen, iconen, logo's, technologie, links, texturen, tekeningen, geluids- en/of beeldbestanden, opnamen, software, uiterlijk, grafisch ontwerp, broncodes en, in het algemeen, elk soort materiaal in de pagina.

"Web"; Technisch woord dat het toegangssysteem beschrijft tot informatie via internet. Dit is geconfigureerd via pagina's gemaakt met HTML, ASP of een vergelijkbare taal, en programmeermechanismen zoals java, javascript, PHP of andere, enz ... Deze pagina's ontworpen en gepubliceerd onder een internetdomeinnaam zijn het resultaat van de informatie die de eigenaar ter beschikking stelt aan internetgebruikers.

"Verbindingen"; Techniek waarmee een gebruiker door verschillende pagina's van het web of internet kan navigeren met een simpele klik op de tekst, het pictogram, de knop of de indicatie die de link bevat.

"Cookies"; Technische middelen voor de traceerbaarheid en monitoring van navigatie op websites. Het zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de Gebruiker worden geschreven.

PRIVACYBELEID

Via deze website worden zonder hun medeweten geen persoonlijke gegevens van gebruikers verzameld, noch aan derden doorgegeven.

Met de laatste dienst van het verlenen van diensten en het faciliteren van het gebruik van de pagina's, het aantal bezoeken en activiteiten van de bezoekers en het gebruik ervan. Alle juridische uitgangen wereldwijd SL maken gebruik van een informatieve estadística elaborada el proofedor de servicios de internet.

La Legal Exits Worldwide SL geen gebruik van cookies voor het registreren van gebruikersinformatie, voor het registreren van toegang tot de toegangscode. Als u gebruik wilt maken van cookies, kunt u gebruik maken van advertenties en de eerste toegang tot een pagina met informatie over het gebruik van cookies en het beleid van het gebruik.

Het portaal naar de titel van Legal Exits Worldwide SL sluit aan op een web van de terceros, cuyas politicas de privacys de ajenas a la de Legal Exits Worldwide SL. Al acceder a tales sitios web usted puede decidir si acepta sus politicas de privacidad y de cookies. Con carácter general, si navega por internet usted puede aceptar of rechazar las cookies de terceros desdes configuración the sun navegador.

BESCHIKBAARHEID VAN DE PAGINA

De eigenaar garandeert niet de afwezigheid van onderbrekingen of fouten in de toegang tot de pagina of de inhoud ervan, noch dat deze worden bijgewerkt, hoewel hij zijn best zal doen om deze, waar nodig, te vermijden, te corrigeren of bij te werken. Bijgevolg is de eigenaar niet verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook aan de Gebruiker veroorzaakt door storingen of onderbrekingen in de telecommunicatienetwerken die de opschorting, annulering of onderbreking van de Portal-service veroorzaken tijdens de levering ervan of vooraf.

De eigenaar sluit, met uitzondering van de huidige wetgeving, elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die te wijten kan zijn aan het gebrek aan beschikbaarheid, continuïteit of kwaliteit van de werking van de pagina en de inhoud, aan het niet voldoen aan de verwachting van bruikbaarheid die gebruikers mogelijk hebben toegeschreven aan de pagina en de inhoud.

De eigenaar van de website heeft geen verplichting om de afwezigheid van virussen, computerwormen of andere malware die schade aan uw computer kan toebrengen, te controleren. In ieder geval is het de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om over de juiste tools te beschikken voor de detectie en desinfectie van schadelijke computerprogramma's. Daarom is de eigenaar niet verantwoordelijk voor eventuele beveiligingsfouten die kunnen optreden tijdens het aanbieden van de Page-service, noch voor mogelijke schade die kan worden toegebracht aan het computersysteem van de gebruiker of derden (hardware en software), de bestanden of documenten daarin opgeslagen, als gevolg van de aanwezigheid van virussen op de computer van de gebruiker die wordt gebruikt om verbinding te maken met de diensten en inhoud van het web, een storing van de browser of het gebruik van niet-geüpdatete versies daarvan.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het eenvoudige en loutere gebruik van de pagina verleent de gebruiker, een natuurlijke of rechtspersoon, en impliceert noodzakelijkerwijs de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de clausules en algemene voorwaarden die zijn opgenomen in de algemene voorwaarden. Als de gebruiker niet akkoord gaat met de clausules en gebruiksvoorwaarden van deze algemene voorwaarden, zal hij afzien van het gebruik van de pagina.

Deze algemene voorwaarden zijn onderhevig aan wijzigingen en updates, dus de versie die door de eigenaar wordt gepubliceerd, kan elke keer dat de gebruiker toegang heeft tot het portaal anders zijn. Daarom moet de gebruiker elke keer dat hij de pagina bezoekt de algemene voorwaarden lezen.

Via de pagina biedt de eigenaar gebruikers toegang tot het gebruik van verschillende inhoud die door de eigenaar of geautoriseerde derden via internet is gepubliceerd.

De gebruiker is verplicht en verbindt zich ertoe de pagina en de inhoud te gebruiken in overeenstemming met de huidige wetgeving, de algemene voorwaarden en alle andere kennisgevingen of instructies die hem bekend zijn gemaakt, hetzij via deze algemene voorwaarden of op een andere plaats binnen de inhoud die de pagina, evenals met de regels van coëxistentie, moraal en algemeen aanvaarde goede gewoonten.

Een efecto, el Usuario se obliga y compromete a NO utilizar cualquiera de los Contenidos con fines o efectos ilícitos, prohibidos en el Aviso Legal o por la legalción vigente, lesivos de los derechos e intereses the terquerosual, o el Aviso Legal , inutilizar, sobrecargar,

verslechteren van het normale gebruik van de Contenidos, los van de informatie over documenten, archieven en van de clase de contenidos almacenados en cualquier equipo informático propios o contratados el titular, de otros Usuarios o de cual internet (hardware).

BESCHIKBAARHEID VAN DE INHOUD

Het verlenen van de dienst van de Pagina en de Inhoud is in principe van onbepaalde duur. De eigenaar kan echter op elk moment de levering van de paginaservice en/of de inhoud ervan beëindigen of opschorten.

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INHOUD

De functie van de links enz., die op deze website verschijnen, is uitsluitend om de gebruiker te informeren over het bestaan van andere websites die informatie hierover bevatten. Dit is geen suggestie of aanbeveling.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de wettelijkheid van websites van derden van waaruit toegang tot het portaal kan worden verkregen. Hij is ook niet verantwoordelijk voor de wettelijkheid van andere websites van derden, die vanaf deze site kunnen worden gelinkt.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van genoemde gelinkte pagina's, de werking, het nut of het resultaat van de Hyperlinks, noch garandeert hij de afwezigheid van virussen of andere elementen daarin die wijzigingen in het computersysteem (hardware en software) kunnen veroorzaken, documenten of bestanden van de gebruiker, hierbij elke verantwoordelijkheid voor schade die om een van deze redenen aan de gebruiker is toegebracht uitsluitend.

INHOUD AFSPELEN

De Gebruiker verbindt zich ertoe om geen materiaal van de Pagina, zoals informatie, teksten, gegevens, inhoud, berichten, grafieken, tekeningen, geluids- en/of beeldbestanden, , foto's, opnames, software, logo's, merken, iconen, technologie, foto's, software, links, grafisch ontwerp en broncodes, of enig ander materiaal waartoe je als Gebruiker van de Pagina toegang hebt, zonder dat deze opsomming het karakter beperkend heeft, door te geven, te verspreiden of ter beschikking te stellen aan derden.

Evenzo mag de Gebruiker in overeenstemming met dit alles niet:

 • Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición de cualquier forma, comunicar públicamente, transformar of modificar los Contenidos, a menos que se cuente con la autorización escrita y explícita del titular, que es verantwoordelijk de losientes vergunning.
 • Suprimir, manipular of the cualquier forma, alterar el "copyright" en demás datas identificativos de la reserva de rechos del titular of the sus titulares, de las huellas y/o identificadores digitals, of de cualesquiera otros medios.

De Gebruiker moet zich onthouden van het verkrijgen en zelfs proberen te verkrijgen van de Inhoud met behulp van andere middelen of procedures dan die welke, afhankelijk van het geval, hem ter beschikking zijn gesteld of zijn aangegeven op de webpagina's waar ze worden gevonden of, in het algemeen, van degenen die gewoonlijk op internet voor dit doel worden gebruikt, zolang ze geen risico met zich meebrengen voor beschadiging of onbruikbaarmaking van de Pagina en/of de Inhoud.

INDUSTRIEEL EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

Intellectuele en industriële eigendomsrechten zijn alle rechten erkend door de intellectuele eigendomswetgeving die patrimoniaal of exploitatiekarakter hebben voor elk doel en voor elke gebruiksmodaliteit, evenals alle rechten erkend door de industriële eigendomswetgeving, inbegrepen in zowel In gevallen, de bevoegdheid om de juiste gegevens en inschrijvingen op te vragen om deze rechten te verkrijgen of te beschermen (hierna de "Intellectuele en industriële eigendomsrechten").

Het gebruik van alle elementen van industriële en intellectuele eigendom voor commerciële doeleinden, evenals hun distributie, wijziging, wijziging of decompilatie, is ten strengste verboden.

Gebruiksvoorwaarden, diseños y/o logotipos, así como cualquier producto o servicio ofrecidos y reflejados en esta page Web, son marcas registradas of propiedad de Legal Exits Worldwide SL, o de terceros. Er is geen toestemming voor het gebruik van verschillende persona's van de wettelijke titel en de toestemming voor het verlenen van toestemming.

De intellectuele eigendomsrechten en handelsmerken van derden worden gerespecteerd door de gebruiker, die als enige verantwoordelijk is voor het gebruik ervan.

De inbreuk op een van de bovengenoemde rechten kan een schending van deze bepalingen vormen, evenals een misdrijf dat strafbaar is in overeenstemming met de Spaanse wetgeving.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

De eigenaar heeft de wettelijk vereiste beveiligingsniveaus voor de bescherming van Persoonsgegevens aangenomen en probeert andere middelen en aanvullende technische maatregelen tot zijn beschikking te stellen om verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang en diefstal van de verstrekte Persoonsgegevens te voorkomen. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade of verliezen die kunnen voortvloeien uit interferentie, weglatingen, onderbrekingen, computervirussen, telefoonstoringen of onderbrekingen in de operationele werking van dit elektronische systeem, ingegeven door oorzaken buiten de controle van de eigenaar; van vertragingen of blokkades in het gebruik van dit elektronische systeem veroorzaakt door tekortkomingen of overbelasting van telefoonlijnen of overbelasting in het gegevensverwerkingscentrum, in het internetsysteem of in andere elektronische systemen, evenals schade die kan worden veroorzaakt door derden door personen onrechtmatige inmenging buiten de controle van de eigenaar. De Gebruiker dient zich er echter van bewust te zijn dat de veiligheidsmaatregelen niet ondoordringbaar zijn.

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Het is mogelijk om persoonlijke gegevens van verschillende soorten formulieren op het web te tonen die kunnen worden gebruikt voor elektronische communicatie. Dit vormt een belangrijk onderdeel van de relevante gegevens van de definitieve vaststelling van de concrete motivering van de los mismos, een duidelijk overzicht van de relevante informatie en het moment waarop de persoonlijke gegevens worden bevestigd. De eerstgenoemde, de specifieke informatie over het cada-tratamiento de datos aportará junto en los formulerios web of correo electrónico, Siendo común todos ellos el fichero: Legal Exits Worldwide SL.

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente and protección de datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición to al tratamientoác com sus dataos de carité tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a Legal Exits Worldwide SL REF: Protección de Datos con domicilio en •Avda. Bruselas CC Fañabe Plaza 332 – 38660 – Adeje o al correo electrónico dpd@legalexits.com.

Er is een persoonsgegeven die een bevestigde bevestiging heeft gekregen en Juridische uitgangen Wereldwijd SL is vastgelegd voor persoonlijke gegevens over de conciernan, o nee. Las personas interesadas derecho al acceso de sus datos personales, a sollicitar la rectificación de los data inexactos o, en su caso, sollicitar su supresión cuando, entre otros motives, loss thatos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán sollicitar la limitación u ooposición del tratamiento de sus datos, en cuyo caso Legal Exits Worldwide SL únicamente los conservará, por motivos legalítimos door de administración, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Voor meer informatie over persoonlijke gegevens, bezoek de website http://legalexits.avisolegal.info/.

RECLAME

Parte del sitio "web" puede albergar contenidos publicitarios o estar patrocinado. Los anunciantes y patrocinadores son los únicos de asegurarse el material remitido para su inclusión en el sitio "web" cumple con las leyes que en cada caso puedan ser de aplicación. Legal Exits Worldwide SL is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden of onregelmatigheden in de publicatie van publicaties over de patrocinadores.

En om het geval, de interponer kan een reclamación relacionada con los Contenidos publicitarios insertados en este sitio “web” pueden dirigirse a la siguiente dirección de correo electric: dpd @ legalexits.com

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De titulaire uitsluiting van de verantwoordelijkheid voor het nemen van beslissingen over het gebruik van documenten en het verstrekken van informatie over de mogelijke fouten die gemaakt zijn in het documenteren van de pagina's. Het is mogelijk dat er iets aan de hand is met het oog op de huidige contenido door ampliación, mejora, corrección o actualización de los Contenidos.

En la presente página Web puede haber publicidad de terceros y/o links que facilitan el enlace a páginas Web de terceros. Legal Exits Worldwide SL en andere zaken die niet verantwoordelijk zijn voor het verlenen van diensten aan de overige voorwaarden, voor algemene voorwaarden en voor algemene voorwaarden voor het zoeken naar een website die toegang geeft tot de overige voorwaarden.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van de informatie die niet door hemzelf is gemaakt en voor informatie die door een andere bron wordt aangegeven, dus hij aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor hypothetische schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. De eigenaar behoudt zich het recht voor om de informatie op zijn webpagina's bij te werken, te wijzigen of te verwijderen en kan zelfs de toegang tot dergelijke informatie beperken of weigeren. De eigenaar van de verantwoordelijkheid is vrijgesteld voor alle schade of schade die de Gebruiker kan lijden als gevolg van fouten, defecten of weglatingen in de door de eigenaar verstrekte informatie, op voorwaarde dat deze afkomstig is van andere bronnen.

GEDEELTELIJKE NIETIGHEID

Indien een deel van deze algemene contractvoorwaarden in strijd zou zijn met de wet en dus ongeldig, heeft dit geen invloed op de andere bepalingen die in overeenstemming zijn met de wet, daarom komen de partijen overeen om opnieuw te onderhandelen over die clausules of voorwaarden van de dienst die nietig zullen zijn en om ze op te nemen in de rest van de geldige voorwaarden.

JURISDICTIE

Voor alle vragen die kunnen rijzen over de interpretatie, toepassing en naleving van deze juridische kennisgeving, evenals de claims die kunnen voortvloeien uit het gebruik ervan, leggen alle betrokken partijen zich voor aan de rechters en rechtbanken van S / C de Tenerife, met een uitdrukkelijk aan enige andere jurisdictie die daarmee overeenstemt.

TOEPASSELIJKE WETGEVING

De juridische kennisgeving wordt beheerst door de Spaanse wetgeving.

Alle auteursrechten zijn voorbehouden door internationale intellectuele eigendomswetten en verdragen. Het kopiëren, reproduceren of verspreiden, geheel of gedeeltelijk, op welke manier dan ook is uitdrukkelijk verboden.

Plan vandaag nog uw gratis en vrijblijvend adviesgesprek! Plan uw gratis adviesgesprek Boek nu