Voorwaarden

Timeshare Juridische Exit Servicevoorwaarden van het Affiliate Programma

Akkoord

Door u aan te melden als partner in het Timeshare Legal Exits Affiliate-programma (“Programma”) gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (“Servicevoorwaarden”).

Juridische uitgangen voor timeshare behoudt zich het recht voor om de Servicevoorwaarden van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken en te wijzigen. Alle nieuwe functies die het huidige programma aanvullen of verbeteren, inclusief de release van nieuwe tools en bronnen, zijn onderworpen aan de Servicevoorwaarden. Voortgezet gebruik van het Programma na dergelijke wijzigingen houdt in dat u instemt met dergelijke wijzigingen.

Schending van een van de onderstaande voorwaarden zal leiden tot de beëindiging van uw account en tot verbeurdverklaring van alle uitstaande betalingen van aangesloten commissies die tijdens de overtreding zijn verdiend. U stemt ermee in het Affiliate-programma op eigen risico te gebruiken.

Accountvoorwaarden

Links/afbeeldingen op uw site, in uw e-mails of andere communicatie

Zodra u zich heeft aangemeld voor het Affiliate-programma, krijgt u een unieke Affiliate-code toegewezen. Het is u toegestaan om links, banners of andere afbeeldingen die wij bij uw partnercode leveren op uw site, in uw e-mails of in andere communicatie te plaatsen. We zullen u voorzien van richtlijnen, linkstijlen en grafische illustraties die u kunt gebruiken bij het linken naar Juridische uitgangen voor timeshare. We kunnen het ontwerp van het kunstwerk op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, maar we zullen de afmetingen van de afbeeldingen niet wijzigen zonder de juiste kennisgeving.

Om nauwkeurige tracking, rapportage en opbouw van verwijzingskosten mogelijk te maken, bieden we u speciale linkformaten die u kunt gebruiken in alle links tussen uw site en de Juridische uitgangen voor timeshare. U moet ervoor zorgen dat elk van de links tussen uw site en de Juridische uitgangen voor timeshare maakt op de juiste manier gebruik van dergelijke speciale linkformaten. Links naar de Juridische uitgangen voor timeshare die op uw site zijn geplaatst in overeenstemming met deze Overeenkomst en die op de juiste manier gebruik maken van dergelijke speciale linkformaten, worden "Speciale Links" genoemd. U verdient alleen verwijzingsvergoedingen met betrekking tot verkopen op a Juridische uitgangen voor timeshare product dat rechtstreeks via speciale links plaatsvindt; we zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot enig verzuim door u of iemand naar wie u verwijst om speciale links te gebruiken of uw partnercode onjuist in te voeren, inclusief voor zover een dergelijk verzuim kan leiden tot een vermindering van bedragen die anders aan u zouden worden betaald op grond van deze Overeenkomst.

Affiliate-links moeten verwijzen naar de pagina van het product dat wordt gepromoot.

Verwijzingskosten/commissies en betaling

Om een productverkoop in aanmerking te laten komen voor het verdienen van een verwijzingsvergoeding, moet de klant doorklikken op een speciale link vanaf uw site, e-mail of andere communicatie naar https://legalexits.com en voltooi een bestelling voor een product tijdens die sessie.

We betalen alleen commissies op links die automatisch worden gevolgd en gerapporteerd door onze systemen. We betalen geen commissies als iemand zegt dat hij iets heeft gekocht of iemand zegt dat hij een verwijzingscode heeft ingevoerd als deze niet door ons systeem is gevolgd. We kunnen alleen commissies betalen voor zaken die zijn gegenereerd via correct opgemaakte speciale links die automatisch door onze systemen werden gevolgd.

We behouden ons het recht voor om commissies die zijn verdiend via frauduleuze, illegale of overdreven agressieve, twijfelachtige verkoop- of marketingmethoden te diskwalificeren.

Betalingen beginnen pas als u meer heeft verdiend dan $20 in aangesloten inkomsten. Als uw aangesloten account nooit de . overschrijdt $20 drempel, worden uw commissies niet gerealiseerd of betaald. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor het betalen van rekeningen die de $20 drempelwaarde.

U identificeren als een Timeshare Legal Exits-partner

U mag geen persbericht uitbrengen met betrekking tot deze Overeenkomst of uw deelname aan het Programma; dergelijke actie kan resulteren in uw beëindiging van het programma. Bovendien mag u op geen enkele manier de relatie tussen ons en u verkeerd voorstellen of verfraaien, zeggen dat u onze producten ontwikkelt, zeggen dat u deel uitmaakt van Juridische uitgangen voor timeshare of een relatie of verwantschap tussen ons en u of een andere persoon of entiteit uitdrukken of impliceren, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Overeenkomst (inclusief door uit te drukken of te impliceren dat we een liefdadigheidsinstelling of andere oorzaak steunen, sponsoren, onderschrijven of geld bijdragen).

U mag via uw gelieerde links geen producten kopen voor eigen gebruik. Dergelijke aankopen kunnen (naar eigen goeddunken) leiden tot het inhouden van verwijzingsvergoedingen en/of de beëindiging van deze Overeenkomst.

Betalingsschema

Zolang uw huidige affiliate-inkomsten voorbij zijn $20, wordt u elke maand betaald. Als je niet hebt verdiend $20 sinds uw laatste betaling, betalen we u de volgende maand nadat u de drempel heeft overschreden.

Klantdefinitie

Klanten die producten kopen via dit programma worden beschouwd als onze klanten. Dienovereenkomstig zijn al onze regels, beleidslijnen en operationele procedures met betrekking tot klantorders, klantenservice en productverkoop van toepassing op die klanten. We kunnen ons beleid en onze operationele procedures op elk moment wijzigen. We zullen bijvoorbeeld de prijzen bepalen die in rekening worden gebracht voor producten die in het kader van dit Programma worden verkocht in overeenstemming met ons eigen prijsbeleid. Productprijzen en beschikbaarheid kunnen van tijd tot tijd variëren. Omdat prijswijzigingen gevolgen kunnen hebben voor Producten die u op uw site heeft vermeld, dient u geen productprijzen op uw site weer te geven. We zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om nauwkeurige informatie te presenteren, maar we kunnen de beschikbaarheid of prijs van een bepaald product niet garanderen.

jouw verantwoordelijkheden

U bent als enige verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de werking en het onderhoud van uw site en voor al het materiaal dat op uw site verschijnt. U bent bijvoorbeeld als enige verantwoordelijk voor:

– De technische werking van uw site en alle bijbehorende apparatuur
– Ervoor zorgen dat de weergave van speciale links op uw site geen overeenkomst tussen u en een derde partij schendt (inclusief maar niet beperkt tot beperkingen of vereisten die aan u worden opgelegd door een derde partij die uw site host)
– De nauwkeurigheid, waarheid en geschiktheid van materiaal dat op uw site is geplaatst (inclusief, onder andere, alle productgerelateerde materialen en alle informatie die u opneemt in of associeert met speciale links)
– Ervoor zorgen dat materiaal dat op uw site wordt geplaatst geen inbreuk maakt op of inbreuk maakt op de rechten van derden (inclusief bijvoorbeeld auteursrechten, handelsmerken, privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechten)
– Ervoor zorgen dat materiaal dat op uw site wordt geplaatst niet lasterlijk of anderszins illegaal is
– Ervoor zorgen dat uw site nauwkeurig en adequaat onthult, hetzij via een privacybeleid of anderszins, hoe u gegevens verzamelt, gebruikt, opslaat en vrijgeeft die zijn verzameld van bezoekers, inclusief, indien van toepassing, dat derden (inclusief adverteerders) inhoud en/of of advertenties en verzamelt informatie rechtstreeks van bezoekers en kan cookies plaatsen of herkennen in de browsers van bezoekers.

Naleving van wetten

Als voorwaarde voor uw deelname aan het Programma stemt u ermee in dat u, terwijl u deelnemer bent aan het Programma, u zult houden aan alle wetten, verordeningen, regels, voorschriften, bevelen, licenties, vergunningen, oordelen, beslissingen of andere vereisten van een overheidsinstantie die jurisdictie over u, ongeacht of die wetten, enz. nu van kracht zijn of later van kracht worden gedurende de tijd dat u deelnemer aan het Programma bent. Zonder de voorgaande verplichting te beperken, gaat u ermee akkoord dat u als voorwaarde voor uw deelname aan het Programma voldoet aan alle toepasselijke wetten (federaal, staats- of anderszins) die van toepassing zijn op marketing-e-mail, inclusief maar niet beperkt tot de CAN-SPAM Act van 2003 en alle andere anti-spamwetten.

Duur van de overeenkomst en het programma

De looptijd van deze Overeenkomst begint bij onze aanvaarding van uw Programma-aanvraag en eindigt wanneer deze door een van de partijen wordt beëindigd. U of wij kunnen deze Overeenkomst op elk moment beëindigen, met of zonder reden, door de andere partij schriftelijk op de hoogte te stellen van de beëindiging. Bij beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook, staakt u onmiddellijk het gebruik van en verwijdert u alle links naar: https://legalexits.com, en al onze handelsmerken, handelsstijl en logo's, en alle andere materialen die door of namens ons aan u worden verstrekt ingevolge dit of in verband met het Programma. Juridische uitgangen voor timeshare behoudt zich het recht voor om het programma op elk moment te beëindigen. Bij beëindiging van het programma, Juridische uitgangen voor timeshare betaalt alle uitstaande inkomsten die hierboven zijn opgebouwd $20.

Beëindiging

Juridische uitgangen voor timeshare, heeft naar eigen goeddunken het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk en al huidig of toekomstig gebruik van het Programma of enig ander Juridische uitgangen voor timeshare service, om welke reden dan ook op elk moment. Een dergelijke beëindiging van de Dienst zal resulteren in de deactivering of verwijdering van uw Account of uw toegang tot uw Account, en de verbeurdverklaring en afstand doen van alle potentiële of te betalen commissies in uw Account als deze zijn verdiend door frauduleuze, illegale of overdreven agressieve, twijfelachtige verkoop- of marketingmethoden. Juridische uitgangen voor timeshare behoudt zich het recht voor om op elk moment service aan iemand om welke reden dan ook te weigeren.

Relatie van partijen

U en wij zijn onafhankelijke contractanten en niets in deze Overeenkomst zal een partnerschap, joint venture, agentschap, franchise, verkoopvertegenwoordiger of arbeidsrelatie tussen de partijen tot stand brengen. U bent niet bevoegd om namens ons aanbiedingen of verklaringen te doen of te accepteren. U zult geen enkele verklaring afleggen, hetzij op uw site of anderszins, die redelijkerwijs in tegenspraak zou zijn met iets in deze sectie.

Beperkingen van aansprakelijkheid

We zijn niet aansprakelijk voor indirecte, speciale of gevolgschade (of enig verlies van inkomsten, winst of gegevens) die voortvloeit uit deze Overeenkomst of het Programma, zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Verder zal onze totale aansprakelijkheid die voortvloeit uit deze Overeenkomst en het Programma niet hoger zijn dan de totale verwijzingsvergoedingen die zijn betaald of betaalbaar zijn aan u onder deze Overeenkomst.

Disclaimers

We geven geen expliciete of impliciete garanties of verklaringen met betrekking tot het programma of producten die via het programma worden verkocht (inclusief, maar niet beperkt tot, garanties van geschiktheid, verkoopbaarheid, niet-inbreuk, of enige impliciete garanties die voortvloeien uit een prestatie-, handels- of handelsgebruik). Bovendien verklaren we niet dat de werking van de Juridische uitgangen voor timeshare zal ononderbroken of foutloos zijn en wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onderbrekingen of fouten.

Onafhankelijk onderzoek

U ERKENT DAT U DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN AKKOORD GAAT MET ALLE ALGEMENE VOORWAARDEN. U BEGRIJPT DAT WE TE ALLEN TIJDE (RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS) KLANTEN VERWIJZEN KUNNEN VRAGEN OP VOORWAARDEN DIE KUNNEN VERSCHILLEN VAN DIE IN DEZE OVEREENKOMST, OF WEBSITES KUNNEN WERKEN DIE VERGELIJKBAAR ZIJN MET OF CONCURREREN MET UW WEBSITE. U HEBT ONAFHANKELIJK DE WENSELIJKHEID VAN DEELNAME AAN HET PROGRAMMA GEVALUEERD EN VERTROUWT NIET OP ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF VERKLARING ANDERS DAN ZOALS BESCHREVEN IN DEZE OVEREENKOMST.

Arbitrage

Elk geschil dat op enigerlei wijze verband houdt met deze Overeenkomst (inclusief enige feitelijke of vermeende schending hiervan), alle transacties of activiteiten onder deze Overeenkomst of uw relatie met ons of een van onze gelieerde ondernemingen zal worden onderworpen aan vertrouwelijke arbitrage, behalve dat, voor zover u op enigerlei wijze onze intellectuele eigendomsrechten hebben geschonden of dreigen te schenden, kunnen we een gerechtelijk bevel of andere passende voorziening vragen bij een staats- of federale rechtbank (en u stemt in met niet-exclusieve jurisdictie en locatie in dergelijke rechtbanken) of een andere bevoegde rechtbank . Arbitrage op grond van deze overeenkomst zal worden uitgevoerd volgens de dan geldende regels van de American Arbitration Association. De uitspraak van de arbiter is bindend en kan worden ingevoerd als een uitspraak in een bevoegde rechtbank. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal geen enkele arbitrage op grond van deze Overeenkomst worden samengevoegd met een arbitrage waarbij een andere partij is betrokken die onderworpen is aan deze Overeenkomst, hetzij door middel van groepsarbitrageprocedures of anderszins.

Diversen

Deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetten van de Verenigde Staten, zonder verwijzing naar de regels die de keuze van wetten regelen. U mag deze Overeenkomst niet van rechtswege of anderszins overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Onder voorbehoud van die beperking zal deze Overeenkomst bindend zijn voor, ten goede komen aan en afdwingbaar zijn tegen de partijen en hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden. Ons verzuim om uw strikte nakoming van enige bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van ons recht om vervolgens een dergelijke bepaling of enige andere bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen.

het falen van Juridische uitgangen voor timeshare om enig recht of bepaling van de Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, houdt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling in. De Servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Juridische uitgangen voor timeshare en uw gebruik van de Service regelen, waarbij eventuele eerdere overeenkomsten tussen u en Juridische uitgangen voor timeshare (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Plan vandaag nog uw gratis en vrijblijvend adviesgesprek! Plan uw gratis adviesgesprek Boek nu