Villkor

Användarvillkor för Timeshare Legal Exits Affiliate Program

Avtal

Genom att registrera dig för att vara en Affiliate i Timeshare Legal Exits Affiliate Program (“Program”) samtycker du till att vara bunden av följande villkor (“Användarvillkor”).

Timeshare Legal Exits förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra användarvillkoren från tid till annan utan föregående meddelande. Alla nya funktioner som utökar eller förbättrar det nuvarande programmet, inklusive lanseringen av nya verktyg och resurser, ska omfattas av användarvillkoren. Fortsatt användning av programmet efter sådana ändringar ska utgöra ditt samtycke till sådana ändringar.

Brott mot något av villkoren nedan kommer att leda till att ditt konto sägs upp och att eventuella utestående provisionsbetalningar för affiliate som tjänats in under överträdelsen förverkas. Du samtycker till att använda Affiliate-programmet på egen risk.

Kontovillkor

Länkar/grafik på din webbplats, i dina e-postmeddelanden eller annan kommunikation

När du har registrerat dig för affiliateprogrammet kommer du att tilldelas en unik affiliatekod. Du har tillåtelse att placera länkar, banners eller annan grafik som vi tillhandahåller med din Affiliate-kod på din webbplats, i dina e-postmeddelanden eller i annan kommunikation. Vi kommer att ge dig riktlinjer, länkstilar och grafiska konstverk att använda för att länka till Timeshare Legal Exits. Vi kan ändra designen på konstverket när som helst utan förvarning, men vi kommer inte att ändra dimensionerna på bilderna utan ordentligt meddelande.

För att möjliggöra korrekt spårning, rapportering och ackumulering av hänvisningsavgifter kommer vi att förse dig med speciella länkformat som ska användas i alla länkar mellan din webbplats och Timeshare Legal Exits. Du måste se till att var och en av länkarna mellan din webbplats och Timeshare Legal Exits korrekt använder sådana speciella länkformat. Länkar till Timeshare Legal Exits placeras på din webbplats i enlighet med detta avtal och som korrekt använder sådana speciella länkformat kallas "Speciallänkar". Du kommer att tjäna hänvisningsavgifter endast med avseende på försäljning på en Timeshare Legal Exits produkt som sker direkt via speciallänkar; vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig med avseende på eventuella misslyckanden av dig eller någon du hänvisar till använder speciallänkar eller anger felaktigt din affiliatekod, inklusive i den mån ett sådant fel kan resultera i någon minskning av belopp som annars skulle betalas till dig i enlighet med detta avtal.

Affiliate-länkar bör peka till sidan för produkten som marknadsförs.

Remissavgifter/provisioner och betalning

För att en produktförsäljning ska vara berättigad till en hänvisningsavgift måste kunden klicka sig igenom en speciallänk från din webbplats, e-post eller annan kommunikation till https://legalexits.com och slutföra en beställning av en produkt under den sessionen.

Vi kommer endast att betala provision på länkar som automatiskt spåras och rapporteras av våra system. Vi kommer inte att betala provision om någon säger att de har köpt eller någon säger att de har angett en hänvisningskod om den inte spårades av vårt system. Vi kan bara betala provision på affärer som genereras genom korrekt formaterade speciallänkar som spårades automatiskt av våra system.

Vi förbehåller oss rätten att diskvalificera provisioner som tjänats in genom bedrägliga, olagliga eller alltför aggressiva, tvivelaktiga försäljnings- eller marknadsföringsmetoder.

Betalningar börjar först när du har tjänat mer än $20 i affiliate inkomst. Om ditt affiliatekonto aldrig passerar $20 tröskel, kommer dina provisioner inte att realiseras eller betalas ut. Vi ansvarar endast för att betala konton som har passerat $20 tröskel.

Identifiera dig själv som en Timeshare Legal Exits Affiliate

Du får inte utfärda något pressmeddelande med avseende på detta avtal eller ditt deltagande i programmet; sådan åtgärd kan leda till att du avslutas från programmet. Dessutom får du inte på något sätt förvränga eller försköna relationen mellan oss och dig, säga att du utvecklar våra produkter, säga att du är en del av Timeshare Legal Exits eller uttrycka eller antyda någon relation eller anknytning mellan oss och dig eller någon annan person eller enhet förutom vad som uttryckligen tillåts i detta avtal (inklusive genom att uttrycka eller antyda att vi stödjer, sponsrar, stödjer eller bidrar med pengar till någon välgörenhet eller annan sak).

Du får inte köpa produkter via dina affiliate-länkar för eget bruk. Sådana köp kan resultera (efter eget gottfinnande) i att hänvisningsavgifter hålls inne och/eller att detta avtal sägs upp.

Betalningsplan

Så länge din nuvarande affiliate-intjäning är över $20, du får betalt varje månad. Om du inte har tjänat $20 sedan din senaste betalning betalar vi dig följande månad efter att du har passerat tröskeln.

Kunddefinition

Kunder som köper produkter genom detta program kommer att anses vara våra kunder. Följaktligen kommer alla våra regler, policyer och operativa procedurer gällande kundorder, kundservice och produktförsäljning att gälla för dessa kunder. Vi kan ändra våra policyer och operativa rutiner när som helst. Till exempel kommer vi att fastställa priserna som ska tas ut för produkter som säljs under detta program i enlighet med våra egna prispolicyer. Produktpriser och tillgänglighet kan variera från tid till annan. Eftersom prisändringar kan påverka produkter som du har listat på din webbplats, bör du inte visa produktpriser på din webbplats. Vi kommer att använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att presentera korrekt information, men vi kan inte garantera tillgängligheten eller priset för någon viss produkt.

Ditt ansvar

Du kommer att vara ensam ansvarig för utvecklingen, driften och underhållet av din webbplats och för allt material som visas på din webbplats. Till exempel kommer du att vara ensam ansvarig för:

– Den tekniska driften av din webbplats och all relaterad utrustning
– Att säkerställa att visningen av speciella länkar på din webbplats inte bryter mot något avtal mellan dig och någon tredje part (inklusive utan begränsning eventuella begränsningar eller krav som ställs på dig av en tredje part som är värd för din webbplats)
– Korrektheten, sanningen och lämpligheten hos material som publicerats på din webbplats (inklusive bland annat allt produktrelaterat material och all information du inkluderar i eller associerar med speciallänkar)
– Se till att material som publiceras på din webbplats inte kränker eller gör intrång i tredje parts rättigheter (inklusive till exempel upphovsrätt, varumärken, integritet eller andra personliga eller äganderätter)
– Se till att material som publiceras på din webbplats inte är ärekränkande eller på annat sätt olagligt
– Se till att din webbplats korrekt och adekvat avslöjar, antingen genom en integritetspolicy eller på annat sätt, hur du samlar in, använder, lagrar och avslöjar data som samlats in från besökare, inklusive, i tillämpliga fall, att tredje part (inklusive annonsörer) kan visa innehåll och/ eller annonser och samla in information direkt från besökare och kan placera eller känna igen cookies på besökarnas webbläsare.

Efterlevnad av lagar

Som ett villkor för ditt deltagande i programmet samtycker du till att medan du är en programdeltagare kommer du att följa alla lagar, förordningar, regler, förordningar, order, licenser, tillstånd, domar, beslut eller andra krav från någon statlig myndighet som har jurisdiktion över dig, oavsett om dessa lagar, etc. nu är i kraft eller senare träder i kraft under den tid du är en programdeltagare. Utan att begränsa ovanstående skyldighet samtycker du till att som ett villkor för ditt deltagande i programmet kommer du att följa alla tillämpliga lagar (federala, statliga eller på annat sätt) som styr marknadsföring av e-post, inklusive utan begränsning, CAN-SPAM Act från 2003 och alla andra antispamlagar.

Avtalets och programmets löptid

Avtalets giltighetstid börjar när vi godkänner din programansökan och slutar när den sägs upp av någon av parterna. Antingen du eller vi kan säga upp detta avtal när som helst, med eller utan anledning, genom att ge den andra parten skriftligt meddelande om uppsägning. Vid uppsägning av detta avtal av någon anledning kommer du omedelbart att sluta använda och ta bort från din webbplats alla länkar till https://legalexits.com, och alla våra varumärken, klädsel och logotyper och allt annat material som tillhandahålls av eller på uppdrag av oss till dig i enlighet med detta eller i samband med programmet. Timeshare Legal Exits förbehåller sig rätten att avsluta programmet när som helst. När programmet avslutas, Timeshare Legal Exits kommer att betala eventuella utestående intäkter som intjänats ovan $20.

Uppsägning

Timeshare Legal Exits, efter eget gottfinnande, har rätt att stänga av eller avsluta ditt konto och vägra all nuvarande eller framtida användning av programmet, eller någon annan Timeshare Legal Exits service, oavsett anledning när som helst. En sådan uppsägning av tjänsten kommer att resultera i avaktivering eller radering av ditt konto eller din åtkomst till ditt konto, och att alla potentiella eller ska betalas provisioner på ditt konto förverkas och avstås om de tjänats in genom bedrägliga, olagliga eller alltför aggressiva, tvivelaktiga försäljnings- eller marknadsföringsmetoder. Timeshare Legal Exits förbehåller sig rätten att när som helst vägra service till någon av vilken anledning som helst.

Parternas förhållande

Du och vi är oberoende entreprenörer, och ingenting i detta avtal kommer att skapa något partnerskap, joint venture, agentur, franchiseavtal, säljare eller anställningsförhållande mellan parterna. Du kommer inte att ha någon behörighet att lämna eller acceptera några erbjudanden eller representationer å våra vägnar. Du kommer inte att göra några uttalanden, vare sig på din webbplats eller på annat sätt, som rimligen skulle motsäga något i detta avsnitt.

Ansvarsbegränsningar

Vi kommer inte att hållas ansvariga för indirekta, speciella eller följdskador (eller förlust av intäkter, vinster eller data) som uppstår i samband med detta avtal eller programmet, även om vi har informerats om möjligheten till sådana skador. Vidare kommer vårt sammanlagda ansvar som uppstår med avseende på detta avtal och programmet inte att överstiga de totala hänvisningsavgifterna som betalas eller ska betalas till dig enligt detta avtal.

Friskrivningsklausuler

Vi lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser med avseende på programmet eller några produkter som säljs genom programmet (inklusive, utan begränsning, garantier om lämplighet, säljbarhet, icke-intrång eller några underförstådda garantier som härrör från en prestanda, handel, eller handelsanvändning). Dessutom gör vi ingen representation att driften av Timeshare Legal Exits kommer att vara oavbruten eller felfri, och vi kommer inte att hållas ansvariga för konsekvenserna av eventuella avbrott eller fel.

Oberoende utredning

DU BEKRÄFTAR ATT DU HAR LÄST DETTA AVTAL OCH GODKÄNNER ALLA DESS VILLKOR. DU FÖRSTÅR ATT VI NÄR SOM HELST (DIREKT ELLER INDIREKT) KAN BEHÖRA KUNDHÄNVISNINGAR PÅ VILLKOR SOM KAN SKILJA FRÅN DE SOM FINNS I DETTA AVTAL ELLER DRIFT WEBBPLATSER SOM LIKNAR DIN ELLER KONKURRENT. DU HAR SJÄLVSTÄNDIGT UTVÄRDERAT ÖNSKLIGHETEN ATT DELTA I PROGRAMMET OCH LITAR INTE PÅ NÅGON REPRESENTATION, GARANTI ELLER UTTALANDE ANNAT ÄN SOM SÄTTS I DETTA AVTAL.

Skiljedom

Alla tvister som på något sätt relaterar till detta avtal (inklusive eventuella faktiska eller påstådda brott mot detta), transaktioner eller aktiviteter under detta avtal eller din relation med oss eller något av våra dotterbolag ska underkastas konfidentiell skiljedom, förutom att, i den mån du på något sätt har kränkt eller hotat att kränka våra immateriella rättigheter, kan vi söka föreläggande eller annan lämplig lättnad i någon statlig eller federal domstol (och du samtycker till icke-exklusiv jurisdiktion och plats i sådana domstolar) eller någon annan domstol med behörig jurisdiktion . Skiljeförfarande enligt detta avtal ska genomföras enligt de regler som då gäller för American Arbitration Association. Skiljemannens avgörande ska vara bindande och kan skrivas in som en dom i valfri domstol med behörig jurisdiktion. Så långt det är tillåtet enligt tillämplig lag ska inget skiljedomsförfarande enligt detta avtal förenas med ett skiljeförfarande som involverar någon annan part som omfattas av detta avtal, vare sig genom gruppskiljeförfarande eller på annat sätt.

Diverse

Detta avtal kommer att styras av lagarna i USA, utan hänvisning till regler som styr val av lagar. Du får inte överlåta detta avtal, enligt lag eller på annat sätt, utan vårt skriftliga medgivande i förväg. Med förbehåll för den begränsningen kommer detta avtal att vara bindande för, gälla till förmån för och vara verkställbart mot parterna och deras respektive efterträdare och överlåtare. Vår underlåtenhet att genomdriva ditt strikta genomförande av någon bestämmelse i detta avtal kommer inte att utgöra ett avstående från vår rätt att senare genomdriva en sådan bestämmelse eller någon annan bestämmelse i detta avtal.

Misslyckandet av Timeshare Legal Exits att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i användarvillkoren ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Användarvillkoren utgör hela avtalet mellan dig och Timeshare Legal Exits och styr din användning av tjänsten och ersätter alla tidigare avtal mellan dig och Timeshare Legal Exits (inklusive, men inte begränsat till, eventuella tidigare versioner av användarvillkoren).

fel: Innehållet är skyddat !!